omslag

Senaste nummer 04/2014

LEDARE


Påverka politikerna!

Valrörelsen betyder att det finns utmärkta tillfällen att påverka politiker i till exempel valstugor, sociala medier och på möten. Sjuksköterskor har mycket att bidra med och vår etiska kod uppmanar oss att främja en miljö där mänskliga rättigheter, värderingar, sedvänjor och trosuppfattningar respekteras.


FORSKNING


Team-triage bra modell på akuten

Fick du vänta länge? Det är standardfrågan till någon som besökt en akutmottagning. Där råder traditionellt en kultur av väntan. Men det går att organisera arbetet på ett sätt som minskar väntetiderna och förbättrar patientsäkerheten. Ett team med specialistläkare och sjuksköterska som möter patienterna i ett första steg är en framgångsrik arbetsmodell, visar Lena Burström i en ny doktorsavhandling.


Fungerande sexliv trots tidig cancer

De flesta unga som har haft cancer i barndomen mår bra och har ett fungerande sexliv. Fem år efter diagnosen skattar även majoriteten sin självständighet högre än jämnåriga som inte har haft sjukdomen. Det visar Anna Jervaeus i sin doktorsavhandling.


Enkla förändringar förbättrar intensivvårdsrummet

I ett intensivvårdsrum ska liv räddas med hjälp av högteknologisk sjukvård och övervakning. Personalen måste kunna göra de insatser som krävs, men samtidigt är patientens och de anhörigas välbefinnande i rummet viktiga för återhämtningen. Ibland krockar de olika behoven. Men med ganska enkla förändringar kan många intensivvårdsrum göras bättre för både vårdande och välbefinnande. Det visar Sepideh Olaussons forskning.


Virtuella patienter bra bedömningsverktyg

Virtuella patientfall används endast på tre sjuksköterskeutbildningar på grund- och specialistnivå i Sverige. En ny avhandling visar att metoden har många fördelar. – Den största finessen är att jag som lärare kan följa och utvärdera studentens tankeprocess eftersom programmet är interaktivt, säger Elenita Forsberg, doktor i medicinsk vetenskap som skrivit avhandlingen. Hon har utvecklat ett bedömningsverktyg för att kunna använda virtuella patientfall i examinationssammanhang.


Verksamhetsförlagd utbildning måste vara ”på riktigt”

Det krävs tid och resurser för att handleda sjuksköterskestudenter ute i vården. Studenten behöver känna sig delaktig och uppleva att det som görs är betydelsefullt för patienten. Det ska vara ”på riktigt”. Sjuksköterskan Katri Manninen kallar det inre och yttre autenticitet.


Bättre beslut med datorstöd i ambulansen

Med ett beslutsstöd i en läsplatta ökar ambulanspersonalens följsamhet till riktlinjer. Dessutom minskar risken för förhastade bedömningar. – Vi i vården borde använda checklistor före beslut, precis som i flyget, för att förbättra patientsäkerheten, säger Magnus Andersson Hagiwara, ambulanssjuksköterska och forskare vid Högskolan i Borås.


PORTRÄTTET


I mötet mellan vård och arkitektur

Efter många års planering, analyser, samarbete med arkitekter och förhandlingar med finansiärer börjar Europas största sjukhusbygge nu skjuta i höjden. Och snart ska nya Karolinska Solna börja fyllas med ny teknik, nya verksamheter och ett nytt patientcentrerat arbetssätt. I vinddraget där vårdens och arkitekturens möjligheter möts står sjuksköterskan Kristina Stenberg Hjulström, projektledare för sjukhusets clinical design.


REPORTAGE


Sjuksköterska och genetisk vägledare

Katarina Englund i Umeå och Karin Svensson i Lund är båda sjuksköterskor och genetiska vägledare. De har valt att arbeta mitt i det känslomässiga kaos som kan uppstå när människor vill veta mer om risken att drabbas av ärftlig sjukdom. Inte sällan gäller det besked som också får konsekvenser för familjen och släkten.


Ökad efterfrågan men ingen utbildning i Sverige

Efterfrågan på vårdpersonal som är specialiserad på genetisk vägledning kommer att öka. Det bedömer Charlotta Ingvoldstad, ordförande i Svensk förening för genetiska vägledare.


Testsvar ledde till dramatiska konsekvenser

Petra Lilja Andersson beskrev för tre år sedan de existentiella och etiska konflikterna för en kvinna som tog reda på om hon bar på anlagen till den dödliga och mycket svåra Huntingtons sjukdom. I en ny forskningsrapport har hon följt upp de dramatiska konsekvenser beskedet fick för makarnas vardag, relation och kontakter med vården.


Säg ifrån, ställ krav, påverka!

– Sjuksköterskor kan bli bättre på att sätta ner foten och visa upp negativa effekter i omvårdnaden och vården. I framtiden måste det bli en del av yrkesidentiteten att säga ifrån, ställa krav och påverka. Det är en viktig del i en professionell yrkeskategoris rättigheter och skyldigheter. Det säger Rolf Å Gustafsson, professor emeritus i sociologi, som sedan 1970- talet forskat om organisation, makt och inflytande i vård och välfärdsarbete.


Rummets utformning påverkar vården

Behagligt ljus, dämpat ljud, lugn miljö och harmoniska färger. Inte vad man väntar sig i ett intensivvårdsrum kanske, men just ett sådant rum finns på Södra Älvsborgs Sjukhus i Borås. Det ingår i ett forskningsprogram om vilken betydelse vårdrummets utformning har för vården. Forskargruppen bakom projektet har tilldelats medel från Vetenskapsrådet för ännu mer forskning inom området.


Tips till dig som är handledare

Bättre mottagande och mer tid till eftertanke och reflektion. Det är några tips som sju före detta sjuksköterskestudenter riktar till handledare för att verksamhetsförlagd utbildning ska bli så lärorik som möjligt.


Kreativa metoder för jämlik vård

Provtagningsbussar på torget, utbildade ”doulor” som söker upp patienterna och mycket god tillgång till tolkar. Det är några av verktygen som närsjukhuset i Angered använder sig av för att nå de nyanlända invånarna i området. – Man måste söka helt nya vägar att få kontakt, säger Susann Strang, som på Sjuksköterskedagarna berättar om satsningarna.


KRÖNIKA


Man kan göra en insats

Hundratusentals människor är på flykt i världen, ensamkommande barn flyr till USA från Mellanamerikas knarkligor, familjer och hela släkter flyr från rebeller och terrorister i Ukraina, Irak och Syrien. Det känns frustrerande att inte kunna göra något. Men, man kan göra en insats.